copyRetail Business Hour Chinese New Year on 1 Feb 2022 ENGLISH

Dear Valued Customers,

Please be informed of the retail station business hours in conjunction with Chinese New Year Celebration on 1st February 2022.

#brunei #bruneishellmarketing

royal wed

Allah Peliharakan Pengantin Diraja

Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Fadzilah Lubabul Bolkiah binti Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah

Dengan

Yang Amat Mulia Pengiran Suami Abdullah Nabil Mahmoud Al-Hashimi

Sembah Tahniah daripada Pihak Pengurusan dan Kakitangan Syarikat Pemasaran Brunei Shell Sendirian Berhad.